สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางจุฬารัตน์ มูสิจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวจารุณี นาคินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายสุพัฒน์ เจริญคำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภาวิดา บุญสนอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเกศินีย์ ทองเผือก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสมาพร มะหะหมัด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายสอาด เทพช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายสุวิทย์ ยอดระบำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางชนิกานต์ คำนวนจิตต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์ เพชรานนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ