สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสุวิทย์ ยอดระบำ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววราภรณ์ เพชรานนท์

นางสาวจารุณี นาคินทร์

นางมลิณี เทพนิมิตร

นางชนิกานต์ คำนวนจิตต์

นายสอาด เทพช่วย

นางสมาพร มะหะหมัด

นางจุฬารัตน์ มูสิจันทร์

นางสรารีย์ เฉลิมรุ่งโรจน์

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภักดี

นางสาวบารมี บุญสนอง