คณะผู้บริหาร

นางสาวประภาศรี คำนวณจิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสินชัย สุวรรณดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพิมล ราชกิจกำธร
รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา