คณะผู้บริหาร

นางสาวประภาศรี คำนวณจิต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพรพิมล ราชกิจกำธร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา