สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจันทร์เพ็ญ หนูช่วย

นางสาวสุพัตรา รัตนะ

นางนิรัญชนา ทวีวุฒิ

นางภาวดี บัวกิ่ง

นางทัศนีย์ ธานีรัตน์

นางสาวสุมาลี คงแก้ว

นางสาวเสาวพรรณ มีแสง

นายสุพัฒน์ เจริญคำ

นางสาวอุทัยทิพย์ รองเมือง