สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางจันทร์เพ็ญ หนูช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุพัตรา รัตนะ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิรัญชนา ทวีวุฒิ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางภาวดี บัวกิ่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางมัทนันท์ วรพุฒ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางทัศนีย์ ธานีรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวนัฐกานต์ ขจรวัฒนากุล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุมาลี คงแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเสาวพรรณ มีแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวอุทัยทิพย์ รองเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6