สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนันทนา แนมใส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายไตรภพ กาญจนประดิษฐ์

นางอารีย์ ทองเรือง

นางชมนาด บัวหอม

นางนิจธิญา ตลึงผล

นางชญานิจ ถนนแก้ว

นายชยณัฐ แก้วแกมทอง

นางสาวอรสุดา ดอกโสน

นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญผล

นางสาววนิดา อารีชล

นางมัทนันท์ วรพุฒ