สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนิจธิญา ตลึงผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนันทนา แนมใส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางชมนาด บัวหอม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางชญานิจ ถนนแก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางศนิดาว นงค์นวล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปริณี จูดมาก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายชยณัฐ แก้วแกมทอง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4