สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางหนูน้อย เชาว์ชะตา
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวริษฐา บูรพัฒน์

นางยุพดี เกตุกุล

นางวนิดา โชติมุข

นางอัจฉรา กรดสุวรรณ

นางสาวจารุณี ศิริรัตน์

นางสาวสุภิญญา กลับมิตร

นางสาวอมราภรณ์ นาคบัวแก้ว

นางวรรนิศา ยาจาติ

นางสาวศุภวรรณ บุญช่วยรอด

นางพัชรี เวชนุสิทธิ์

นางมณฑา ฉุ้นประดับ