สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปิยวดี คงช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางธัญลดา เทพวารินทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวขวัญสุดา เจะมุสา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกรรณิการ์ ดุลย์เภรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางนฤมล ปรีชาชาญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภาวดี ชัยณรงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางกันตา เทพช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายวิทวัธ อุบประการเแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางวิมล วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสัจจะ ศิริอำนวยผล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปาลฐิติพันธ์ ปารวีนาราภัทร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกชกานต์ เทพช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายระวิ พิเคราะห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5