สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางวิมล วงศ์ภักดี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกชกานต์ เทพช่วย

นางสัจจะ ศิริอำนวยผล
ครู คศ.3

นางสาวปิยวดี คงช่วย

นางสาวปาลฐิติพันธ์ ปารวีนาราภัทร

นางสาวปาณิสรา ไชยเจริญ

นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวดี ชัยณรงค์

นางธัญลดา เทพวารินทร์

นายวิทวัธ อุบประการเแก้ว

นางสาวอรสุดา ดอกโสน

นางสาวขวัญสุดา เจะมุสา

นางสาวนัฐกานต์ ขจรวัฒนากุล