สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางวิมล วงศ์ภักดี
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางหทัยทิพย์ ยุเหล็ก

นางบวรวดี ทีวะเวช

นางพรรทิพย์ เครือสุวรรณ

นางกชกานต์ เทพช่วย

นางสาวปิยวดี คงช่วย

นางสัจจะ ศิริอำนวยผล

นางสาวปาลฐิติพันธ์ ปารวีนาราภัทร

นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
ครู คศ.3

นางสาวปาณิสรา ไชยเจริญ

นางสาวสุภาวดี ชัยณรงค์

นางธัญลดา เทพวารินทร์

นายวิทวัธ อุบประการเแก้ว