สายชั้นอนุบาล

นางสุทธินี เพ็ญนุกูล

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวอัญชลี อรุณจิตร์

นางสาวยุพา ศรีศักดิ์ดา

นางสาวเจนจิรา สุขเกษม

นางสาวศิริธร บุญวิบูลย์

นางสาวสุพรพรรณ แสนเสนาะ

นางสาวศิริวรรณ เขียวสุวรรณ

นางมณฑา ฉุ้นประดับ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1