ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารขอเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 302
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.7 KB 167
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.22 KB 464
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 285
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 332
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 175
แบบบันทึก 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 497
วฐ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 564
วฐ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 425
วฐ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 263
แนวทางการเก็บเอกสาร 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 131.85 KB 439
แบบรายงาน PPR รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107.52 KB 546
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 382
งานเครื่องราชย์
แบบฟอร์มการขอเครื่องราชย์เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 21.89 KB 345