ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศนักเรียน (LEC) ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 203.48 KB 57897
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.48 KB 57880
เอกสารขอเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
แบบฟอร์มกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 131726
แบบรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล PPR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.45 KB 131690
แบบฟอร์ม ID Plan_อปท. Word Document ขนาดไฟล์ 393.5 KB 131656
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 146563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.7 KB 146383
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.22 KB 146687
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 146560
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 146586
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 146468
แบบบันทึก 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 150413
วฐ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 146798
วฐ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 146660
วฐ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 146511
แนวทางการเก็บเอกสาร 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 131.85 KB 146738
งานเครื่องราชย์
แบบฟอร์มการขอเครื่องราชย์เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 21.89 KB 146563
แบบฟอร์มงานวิชาการ
>ตัวชีวัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551_สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 129212
แบบฟอร์ม_บันทึกหลังการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 129304
บันทึกข้อความ_ส่งบันทึกหลังการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 129298
บันทึกข้อความ_ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 129287