ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารขอเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
แบบบันทึก 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 247412
วฐ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 246936
วฐ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 246954
วฐ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 246935
แนวทางการเก็บเอกสาร 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 131.85 KB 246954
แบบรายงาน PPR รายบุคคล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107.52 KB 246947
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 246931