ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มข้อมูลสารสนเทศนักเรียน (LEC) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.87 KB 34616
แบบฟอร์มใบมอบตัวนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89 KB 34615
เอกสารขอเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่
แบบฟอร์มกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 22.97 KB 108421
แบบรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล PPR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.45 KB 108399
แบบฟอร์ม ID Plan_อปท. Word Document ขนาดไฟล์ 393.5 KB 108382
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.38 KB 123295
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.7 KB 123132
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครู ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.22 KB 123431
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นปีการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 56.5 KB 123292
แบบบันทึกข้อความขอรับการประเมินวิทยะฐานะ สิ้นภาคเรียนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 32.53 KB 123321
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 123193
แบบบันทึก 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 398.5 KB 127144
วฐ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 97.5 KB 123543
วฐ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 123400
วฐ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 123250
แนวทางการเก็บเอกสาร 13 ตัวชี้วัด Word Document ขนาดไฟล์ 131.85 KB 123470
งานเครื่องราชย์
แบบฟอร์มการขอเครื่องราชย์เหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 21.89 KB 123315
แบบฟอร์มงานวิชาการ
>ตัวชีวัดต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551_สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 105950
แบบฟอร์ม_บันทึกหลังการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 106016
บันทึกข้อความ_ส่งบันทึกหลังการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 106012
บันทึกข้อความ_ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 37.5 KB 106008