สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางขวัญใจ สุขเกื้อ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางราตรี หิรัญคช

ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์

นางจุฑาทิพย์ การดี

นางศนิดาว นงค์นวล

นางประไพ กายโรจน์

นางอรพรรณ ทิพย์มณี

นางเบญจวรรณ เชาวนา

นางสาวปริณี จูดมาก