สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเรวดี ทาสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจุฑาทิพย์ การดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางขวัญใจ สุขเกื้อ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางประไพ กายโรจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอรพรรณ ทิพย์มณี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางเยาวลักษณ์ เชาวลิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสรารีย์ เฉลิมรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางมาณี ศรีหิรัญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิรินทิพย์ ยิ่งบุรุษ