สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเรวดี ทาสง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางขวัญใจ สุขเกื้อ

ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
ครู คศ.3

นางจุฑาทิพย์ การดี

นางศนิดาว นงค์นวล

นางประไพ กายโรจน์

นางอรพรรณ ทิพย์มณี

นางเบญจวรรณ เชาวนา

นางสาวรมิดา ขุนทองจันทร์

นางเยาวลักษณ์ เชาวลิต

นางสาวจิรินทิพย์ ยิ่งบุรุษ