สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเรวดี ทาสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจุฑาทิพย์ การดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางขวัญใจ สุขเกื้อ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางประไพ กายโรจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางอรพรรณ ทิพย์มณี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางเยาวลักษณ์ เชาวลิต
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางมาณี ศรีหะรัญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายสุทธิพงศ์ ตรีกำจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศุภวรรณ บุญช่วยรอด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิรินทิพย์ ยิ่งบุรุษ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายนพดล หนุ่มนา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : Don.npd40@gmail.com

นายศุภกิตติ์ ช่วยเชิด