รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ : รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562
enlightened  กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน  คลิกที่นี่
enlightened  กิจกรรมอ่านสร้างสุขดี๊ดีที่ศาลามีชัย  คลิกที่นี่
enlightened  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการห้องเรียน ICT  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการนิเทศการสอน  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ  คลิกที่นี่      
enlightened  โครงการส่งเสริมการคิดคำนวณ  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการกีฬา SBMLD ตะกร้อ  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการปลอดการอ่านเขียนไม่ได้  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการพัฒนาความพร้อมนักเรียนปฐมวัย  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  คลิกที่นี่
enlightened  โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา (English for Child)  คลิกที่นี่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562
enlightened กิจกรรมโฮมรูม  คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมแนะแนว  คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน  คลิกที่นี่่
enlightened กิจกรรมพัฒนาระบบธุรการ  คลิกที่นี่     
enlightened กิจกรรมประหยัดน้ำประหยัดไฟ   คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน  คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน  คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมภูมิทัศน์สวยด้วยการคัดแยกขยะ  คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี  คลิกที่นี่    
enlightened กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์มรดกไทย  คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  คลิกที่นี่
enlightened กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย  คลิกที่นี่
enlightened โครงการปัจฉิมนิเทศ  คลิกที่นี่
enlightened โครงการอาหารกลางวัน  คลิกที่นี่
enlightened โครงการอาหารเสริม (นม)  คลิกที่นี่
enlightened โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  คลิกที่นี่
enlightened โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย  คลิกที่นี่
enlightened โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  คลิกที่นี่
enlightened โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน  คลิกที่นี่
enlightened โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ลิกที่นี่
enlightened โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  คลิกที่นี่
enlightened โครงการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา  คลิกที่นี่
enlightened โครงการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  คลิกที่นี่
ฝ่ายงานงบประมาณ : รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562
enlightened กิจกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  คลิกที่นี่
enlightened โครงการยานพาหนะ  คลิกที่นี่
enlightened โครงการปัจจัยขั้นพื้นฐาน(ยากจน)  คลิกที่นี่
enlightened โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา  คลิกที่นี่
enlightened โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่

ฝ่ายงานบุคคล : รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562