ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันโครงงานสังคมฯ ระดับชั้นป.4-6 ระดับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560
          โครงการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียน สังกัดเทศบาลฯ   ในวันที่ 4 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อกระตุ้นศักยภาพของครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถและนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู และเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานทักษะวิชาการระดับภาคใต้ ประจำปี 2560 โดยมีการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  การวาดภาพระบายสี  การประกวดโครงงาน  การประกวดคัดลายมือ  การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา  รำวงมาตรฐาน   นาฎศิลป์สร้างสรรค์    ละครภาษาอังกฤษ   การร้อยพวงมาลัย การจัดสวนถาด เป็นต้น

          ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น ป.4-6 ระดับเทศบาล ประจำปี 2560  และเป็นตัวแทนเทศบาลเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560

          คุณครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางหทัยทิพย์  ยุเหล็ก
2. นางขวัญใจ     สุขเกื้อ

          นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1. เด็กหญิงแพรไพร  ไหมด้วง
2. เด็กหญิงณัฐชนัน   คงทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุทธิภัคดี
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 1685 ครั้ง