รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563
ฝ่ายงานวิชาการ : รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563

1. กิจกรรมโฮมรูม

2. กิจกรรมวิจัยชั้นเรียน

3. กิจกรรมอ่านสร้างสุขดี๊ดี

4. กิจกรรมส่งเสริมการคิดคำนวณ

5. กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา

6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

7. โครงการเพียงพอที่พ่อให้

8. โครงการห้องเรียน ICT

9. โครงการนิเทศการสอน

10. โครงการ English  For  Child


11. โครงการปลอดการอ่านเขียนไม่ได้

12. โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

13. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วันสำคัญ 

14. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล

15. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

16. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

17. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ


18. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี นาฏศิลป์ (กลองยาว)

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป : รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

2. กิจกรรมพัฒนาระบบธุรการ

3. กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย

4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5. กิจกรรมประหยัดน้ำประหยัดไฟ

6. กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

7. กิจกรรมภูมิทัศน์สวยด้วยการคัดแยกขยะ

8. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

9. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและอนุรักษ์มรดกไทย


10. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี

11. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย     

12. โครงการปัจฉิมนิเทศ

13. โครงการอาหารกลางวัน   

14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

15. โครงการอาหารเสริม (นม)

16. โครงการเยี่ยมบ้านระดมทุน

17. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

18. โครงการสร้างหลังคาบริเวณเสาธง (โดม)

19. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

20. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

21. โครงการก่อสร้างเคาเตอร์บริเวณโรงอาหาร

22. โครงการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา

23. โครงการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

 

ฝ่ายงานงบประมาณ : รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563

1. กิจกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

2. กิจกรรมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

3. โครงการยานพาหนะ

4. โครงการปัจจัยขั้นพื้นฐาน (ยากจน)

5. โครงการจัดซื้อวัสดุ และครูภัณฑ์เพื่อการศึกษา

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

ฝ่ายงานบุคลากร : รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563