ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนา​รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 2LWPE Model เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางกันตา เทพช่วย
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2565,14:40  อ่าน 7622 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนา​ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD เรื่อง การคูณ การหาร ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางกันตา เทพช่วย
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2565,14:40  อ่าน 5592 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ANN Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางธัญลดา เทพวารินทร์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2564,17:10  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หนูน้อยนักเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางธัญลดา เทพวารินทร์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2564,17:05  อ่าน 528 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ASIA MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางกชกานต์ เทพช่วย
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2564,12:00  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการสอนการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการอ่านแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางกชกานต์ เทพช่วย
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2564,11:57  อ่าน 276 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,09:01  อ่าน 713 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่องสารเคมีรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี นาคินทร์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,17:31  อ่าน 961 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเราทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:57  อ่าน 686 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC (5E+CIRC) ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบการใช้หนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:45  อ่าน 757 ครั้ง
รายละเอียด..