ผลงานครู
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่องที่ 2
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.หญิง ธีรวรรณ รักทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563,06:37  อ่าน 351 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.หญิง ธีรวรรณ รักทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,09:23  อ่าน 327 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,09:01  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่องสารเคมีรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี นาคินทร์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,17:31  อ่าน 532 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเราทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:57  อ่าน 359 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC (5E+CIRC) ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบการใช้หนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:45  อ่าน 386 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
ตำแหน่ง : รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,23:44  อ่าน 520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑาทิพย์ การดี
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:23  อ่าน 361 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Around Town โดยใช้เทคนิค 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑาทิพย์ การดี
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:20  อ่าน 386 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
ตำแหน่ง : รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562,17:15  อ่าน 478 ครั้ง
รายละเอียด..