ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,09:01  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E) เรื่องสารเคมีรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจารุณี นาคินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,17:31  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงในชีวิตประจำวันและวัสดุรอบตัวเราทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (ACACA) เสริมด้วยชุดกิจกรรม
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:57  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค CIRC (5E+CIRC) ที่เน้นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบการใช้หนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.สันติกร นาวารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,16:45  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,23:44  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑาทิพย์ การดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:23  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Around Town โดยใช้เทคนิค 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑาทิพย์ การดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,15:20  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562,17:15  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง​ ​เรื่อง​เศษส่วน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5​
ชื่ออาจารย์ : นางสัจจะ ศิริอำนวยผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2562,15:35  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ​ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​5​ ชุด​โจทย์ปัญหาพาเพลิน
ชื่ออาจารย์ : นางสัจจะ ศิริอำนวยผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,15:54  อ่าน 456 ครั้ง
รายละเอียด..