สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธนกาญจน์ พิณพาทย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pai.sudlor2558@gmail.com
เครื่องราช : ทวีตริยาภรณ์ช้างเผือก(ทช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล